CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS
NO BORDO LITORALInfo.


O proxecto Arquitectura Límite revisa e debate sobre o potencial do patrimonio arquitectónico industrial e as paisaxes industriais situados ao longo da costa da provincia da Coruña. Para tal fin, preséntase un inventario xeral de bens, do que se destaca unha escolma con exemplos presentados mediante fotografías e un pequeno análise de cada un, así como a realización de composicións en 3D que axuden a comprender mellor a súa estrutura e a súa adecuación á contorna.

O obxectivo de resaltar esta selección de inmobles é facer fincapé na súa singularidade; no seu valor histórico e arquitectónico e na importancia da súa conservación e difusión, contribuindo a evitar o seu deterioro ou desaparición. A toma de fotografías cun vehículo aéreo non tripulado pretende reforzar de xeito visual, cunha estética moi coidada, a idea principal do proxecto, é dicir, afondar no análise das arquitecturas industriais que se sitúan no bordo costeiro, como se axeitan ao territorio, onde o mar o condiciona todo, ao tempo que se ofrece unha perspectiva novedosa de difundir o patrimonio neste tipo de proxectos culturais.  


Fotografías ︎︎︎ David García-LouzaoDESEÑO E CONCEPTO VISUAL: NOVAGARDAESTALEIRO DA BARQUIÑA
[OUTES]

Situado moi preto do porto da Barquiña, na enseada da Bogalleira, este estaleiro presenta unha estrutura de madeira, como é habitual neste tipo de tipoloxías, con cuberta a dúas augas, aínda que a día de hoxe está nun estado de abandono. Este espazo complétase cara o exterior cunha rampla pétrea que favorecía a botadura das embarcacións e cun recinto de planta rectangular feito no mesmo material, como se observa na imaxe, que se usou como protección frente as ondas. O Concello de Outes concentrou entre finais do século XIX e mediados do XX unha destacada actividade de construción de barcos en madeira, levantándose na zona ata trinta e seis carpinterías de ribeira.