CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS
NO BORDO LITORALInfo.


O proxecto Arquitectura Límite revisa e debate sobre o potencial do patrimonio arquitectónico industrial e as paisaxes industriais situados ao longo da costa da provincia da Coruña. Para tal fin, preséntase un inventario xeral de bens, do que se destaca unha escolma con exemplos presentados mediante fotografías e un pequeno análise de cada un, así como a realización de composicións en 3D que axuden a comprender mellor a súa estrutura e a súa adecuación á contorna.

O obxectivo de resaltar esta selección de inmobles é facer fincapé na súa singularidade; no seu valor histórico e arquitectónico e na importancia da súa conservación e difusión, contribuindo a evitar o seu deterioro ou desaparición. A toma de fotografías cun vehículo aéreo non tripulado pretende reforzar de xeito visual, cunha estética moi coidada, a idea principal do proxecto, é dicir, afondar no análise das arquitecturas industriais que se sitúan no bordo costeiro, como se axeitan ao territorio, onde o mar o condiciona todo, ao tempo que se ofrece unha perspectiva novedosa de difundir o patrimonio neste tipo de proxectos culturais.  


Fotografías ︎︎︎ David García-LouzaoDESEÑO E CONCEPTO VISUAL: NOVAGARDAESTALEIRO TRIÑANES
[BOIRO]

Con máis de mil kilómetros de costa, en Galicia desenvólvense desde fai séculos múltiples oficios vinculados á explotación dos recursos marítimos. Os carpinteiros de ribeira construiron e constrúen, como se segue a facer en Estaleiros Triñanes, embarcacións de madeira para a pesca de baixura. O levantamento deste tipo de estaleiros artesanais ten a súa orixe na segunda metade do século XIX, aínda que foi a partir de 1940 cando se aprobaron máis licencias administrativas, proliferando este tipo de instalacións. En Estaleiros Triñanes, ademáis de continuar con labores de construción e reparación, contribúen á recuperación do patrimonio marítimo perpetuando o oficio de carpinteiro e restaurando embarcacións tradicionais non contaminantes, favorecendo a protección do medio ambiente e a acuicultura.