CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS
NO BORDO LITORALInfo.


O proxecto Arquitectura Límite revisa e debate sobre o potencial do patrimonio arquitectónico industrial e as paisaxes industriais situados ao longo da costa da provincia da Coruña. Para tal fin, preséntase un inventario xeral de bens, do que se destaca unha escolma con exemplos presentados mediante fotografías e un pequeno análise de cada un, así como a realización de composicións en 3D que axuden a comprender mellor a súa estrutura e a súa adecuación á contorna.

O obxectivo de resaltar esta selección de inmobles é facer fincapé na súa singularidade; no seu valor histórico e arquitectónico e na importancia da súa conservación e difusión, contribuindo a evitar o seu deterioro ou desaparición. A toma de fotografías cun vehículo aéreo non tripulado pretende reforzar de xeito visual, cunha estética moi coidada, a idea principal do proxecto, é dicir, afondar no análise das arquitecturas industriais que se sitúan no bordo costeiro, como se axeitan ao territorio, onde o mar o condiciona todo, ao tempo que se ofrece unha perspectiva novedosa de difundir o patrimonio neste tipo de proxectos culturais.  


Fotografías ︎︎︎ David García-LouzaoDESEÑO E CONCEPTO VISUAL: NOVAGARDACONSTRUCIÓN ACUÍCOLA EN BROÑA
[OUTES]

A industria acuícola a pequena escala diseminouse por toda a costa galega, moi favorecida debido á morfoloxía das rías. Sábese que casi todas as poboacións contaron con algún tipo de cetaria e que éstas situábanse en lugares de difícil acceso, moitas veces condicionadas pola situación xeográfica, pero ademáis por custodiar unha mercadoría de gran valor económico. Era frecuente que so se poidera chegar a estas instalacións por vía marítima. Nesta ocasión obsérvase como preto do edificio hai un embarcadoiro.