CONSTRUCIÓNS INDUSTRIAIS
NO BORDO LITORALInfo.


O proxecto Arquitectura Límite revisa e debate sobre o potencial do patrimonio arquitectónico industrial e as paisaxes industriais situados ao longo da costa da provincia da Coruña. Para tal fin, preséntase un inventario xeral de bens, do que se destaca unha escolma con exemplos presentados mediante fotografías e un pequeno análise de cada un, así como a realización de composicións en 3D que axuden a comprender mellor a súa estrutura e a súa adecuación á contorna.

O obxectivo de resaltar esta selección de inmobles é facer fincapé na súa singularidade; no seu valor histórico e arquitectónico e na importancia da súa conservación e difusión, contribuindo a evitar o seu deterioro ou desaparición. A toma de fotografías cun vehículo aéreo non tripulado pretende reforzar de xeito visual, cunha estética moi coidada, a idea principal do proxecto, é dicir, afondar no análise das arquitecturas industriais que se sitúan no bordo costeiro, como se axeitan ao territorio, onde o mar o condiciona todo, ao tempo que se ofrece unha perspectiva novedosa de difundir o patrimonio neste tipo de proxectos culturais.  


Fotografías ︎︎︎ David García-LouzaoDESEÑO E CONCEPTO VISUAL: NOVAGARDASALGADEIRA E PORTO DE TAL
[MUROS]

Datada no terceiro terzo do século XIX, nesta factoría traballouse fundamentalmente o salgado da sardiña ata mediados do século XX, cando cesou a súa actividade. Situada á beria da praia de Cabanas, as imaxes tomadas con drone permítennos coñecer a disposición destas industrias. O edificio destinado á salga, de planta baixa e cadrada, hoxe en estado ruinoso, posúe no centro un espazo distribuidor, chamado claro, polo que entraba a luz. Nos laterais situábanse os lagares onde se salgaba o peixe, tamén coñecidos como chanca, e os almacéns onde se prensaba, denominado morto. Esta estrutura principal podíase completar con obradoiros de carpintería ou de encascar, onde se impermeabilizaban as redes. Era habitual que o encargado da fábrica tivese unha vivenda anexa ou próxima, como se observa neste caso. Estas instalacións situábanse nas contornas das praias ou enseadas, construído rampas ou diques para facilitar as descargas da pesca e de mercadorías.